Ogłoszenia - Komunikaty - Informacje


WIHE w Magazynie gospodarczym “Fakty”


Utworzenie mechanizmów zdolnych do zwiększenia efektywności instytutów naukowych

Realizacja rządowej „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” zakłada utworzenie Narodowego Instytutu Technologicznego, który ma zrzeszać osrodki naukowe i przemysłowe, koordynować ich prace, wspierać aktywność na arenie międzynarodowej oraz udzielać pomocy organizacyjno-finansowej na projekty badawcze i biznesowe realizowane przez krajowe podmioty gospodarcze w ramach krajowych klastrów, platform, porozumień itp.

Krótka charakterystyka Narodowego Instytutu Technologicznego

NIT zapewni efektywniejsze zarządzanie instytutami wchodzącymi w jego skład – wprowadzone zostanie m. in.: ujednolicenie mechanizmów zarządzania finansowego, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej. Funkcjonowanie NIT wprowadzi ponadto możliwość efektywnego nadzoru nad działalnością zintegrowanych w nim instytutów. NIT ma stanowić efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej, rodzaj pomostu między nauką a gospodarką. Utworzenie NIT ma zapewnić efekt synergii płynącej z koordynacji tematyk badawczych oraz skupiania wiedzy i zasobów w ramach centrów kompetencji złożonych z instytutów prowadzących badania naukowe w ramach tych samych obszarów tematycznych wynikających z obszarów strategicznych SOR, nie zaś określonych resortowo.

Przynależność do NIT ma być dobrowolna, zależeć od decyzji poszczególnych ministrów i dyrektorów instytutów. Priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego transferu prowadzonych projektów. Z kontroli przeprowadzonej w zeszłym roku przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że instytuty wdrażają jedynie 20 proc. swoich patentów.


Opis działalności Instytutów Naukowych i Badawczych

W związku z wiodącą tematyką wydania "Współpraca nauki i biznesu" magazyn opisał działalność kilku instytutuów naukowych i badawczych. Wśród nich znalazł się Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii przedstawiony przez Dyrektora płk dr n. biol. Roberta Zdanowskiego.


Opublikowano: Śr. 2017-05-31 10:00