Ogłoszenia - Komunikaty - Informacje


Posiedzenie Rady Naukowej WIHE


Rada Naukowa WIHE na posiedzeniu w dniu 31 maja 2017 roku podjęła następujące uchwały:

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Eweliny Maculewicz w dziedzinie nauk medycznych i dyscyplinie biologia medyczna.

Tytuł pracy : „Badania zmienności genetycznej genów COL1a1, COL3a1, COL5a1 u pacjentów z zerwanym ścięgnem Achillesa jako punkt wyjściowy do opracowania wczesnych metod prewencji dla osób aktywnych fizycznie”.


2. Powołanie promotorów w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Maculewicz.

Promotor : dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Zakład Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej

Promotor pomocniczy : dr n. biol. Anna Borecka, WIHE


3. Powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Maculewicz.

 • Komisja egzaminacyjna w zakresie dyscypliny podstawowej, (biologia medyczna – fizjologia wysiłku, genetyka):
  1. prof. dr hab. Marek Janiak
  2. dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US
  3. prof. Jan Błaszczyk
  4. prof. Krzysztof Chomiczewski
  5. prof. Marek Kowalczyk
 • Komisja egzaminacyjna w zakresie dyscypliny dodatkowej – ekonomia:
  1. prof. dr hab. Marek Janiak
  2. dr hab. Alina Daniłowska, Wydz. Ekonomii SGGW
  3. dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US
 • Komisja egzaminacyjna w zakresie języka angielskiego:
  1. prof. dr hab. Marek Janiak
  2. mgr Ludmiła Kokoczka-Arkuszewska, Studium Jęz. Obcych WUM
  3. dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US

4. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Bilmina.

Tytuł pracy : „Badanie wpływu fal ultradźwiękowych i efektu sonodynamicznego na żywotność komórek szczurzych linii glejaków in vitro”.

Recenzent : prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Recenzent : dr hab. Ireneusz Grudziński, Warszawski Uniwersytet Medyczny


5. Pozytywne zaopiniowanie nowego Regulaminu Wyborów do Rady Naukowej WIHiE.

6. Uchwalenie Statutu WIHE. (uwzględniając uwagi i propozycje zmian Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON)

7. Pozytywne zaopiniowanie wzoru dyplomu doktorskiego.

8. Powołanie komisji Rady Naukowej WIHE ds. stypendiów dla młodych naukowców w składzie:

 • prof. dr hab. Krzysztof Chomiczewski,
 • prof. dr hab. Jacek Grzybowski,
 • prof. dr hab. Marek Kowalczyk,
 • dr hab. Andrzej Chciałowski, prof. WIM

Opublikowano: Wt. 2017-06-06