Ogłoszenia - Komunikaty - Informacje


Obchody 60 rocznicy powstania
Państwowego Uniwersytetu Medycznego

im. I.Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu


Na zaproszenie Rektora Państwowego Uniwersytetu Medycznego imienia I.Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu, w dniach 24-26 05.2017 w Tarnopolu przebywała delegacja Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w składzie płk dr Robert Zdanowski – Dyrektor WIHE, dr hab. Jerzy Bertrandt - Z-ca Dyrektora WIHE ds. Naukowych, płk dr Marcin Niemcewicz - Kierownik Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE - Z-ca Dyrektora WIHE, dr hab. Jacek Kubiak - Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHE

Przedstawiciele WIHE uczestniczyli w obchodach 60 rocznicy powstania Państwowego Uniwersytetu Medycznego imienia I.Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu. W pierwszym dniu pobytu delegację WIHE przyjął JM Rektor Uniwersytetu prof. Mychajło Mychajłowycz Korda, który przedstawił strukturę organizacyjną i zadania Uniwersytetu. Uniwersytet prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w ramach następujących wydziałów:

  • Wydział Medyczny
  • Wydział Farmaceutyczny
  • Wydział Stomatologiczny
  • Wydział Studentów zagranicznych

W trakcie spotkania omawiano możliwości nawiązania ścisłej współpracy naukowej pomiędzy WIHE i Uniwersytetem, oraz określono płaszczyznę współpracy w tematyce interesującej obie strony. Wyrażono wolę nawiązania współpracy w zakresie wymiany naukowej oraz możliwości odbywania stażów naukowych w WIHE i w placówkach Państwowego Uniwersytetu Medycznego imienia I.Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu.

Następnie przedstawiciele WIHE zwiedzili Katedrę Anestezjologii i Klinikę Intensywnej Opieki Medycznej oraz Klinikę Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego. Kierownicy klinik wyrazili wolę nawiązania współpracy naukowej w zakresie profilaktyki i monitorowania zakażeń szpitalnych, które stanowią bardzo duży problem w placówkach służby zdrowia Ukrainy. Wizytowano także laboratoria, w których, niezależnie od działalności dydaktycznej, prowadzone są prace badawcze w zakresie immunologii, biochemii, anatomii, histologii i higieny oraz część dydaktyczną, w której studiują studenci obcokrajowcy, w tym również z Polski. Kierownicy wizytowanych laboratoriów wyrazili także wolę nawiązania ścisłej współpracy naukowej z WIHE.

Główne uroczystości obchodów 60 rocznicy powstania Państwowego Uniwersytetu Medycznego imienia I.Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu odbyły się w dniu 26.05.2017. Niezależnie od senatu uczelni oraz jej pracowników, w uroczystościach udział wzięło ok. 30 delegacji z zagranicy.

JM Rektor w swoim wystąpieniu przedstawił historię Uniwersytetu, aktualną działalność oraz dorobek naukowy i dydaktyczny a także plany na przyszłość. Po oficjalnym wystąpieniu JM Rektora odbyła się uroczystość wręczenia tytułów honorowych doktora honoris causa 2 profesorom uczelni współpracujących z Uniwersytetem. Zaszczytny tytuł otrzymał profesor David Atkinson z kanadyjskiego McEwan University oraz Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, prof. dr hab. Józef Bergier. Następnie glos zabierali przedstawiciele Rządu Ukrainy, Ministerstwa Zdrowia oraz innych władz i instytucji życząc Uniwersytetowi dalszego dynamicznego rozwoju. Przedstawiciele delegacji zagranicznych złożyli także na ręce Rektora listy gratulacyjne. W imieniu delegacji WIHE list gratulacyjny przekazał płk dr Robert Zdanowski.


Opublikowano: Śr. 2017-06-14 11:15