UNSCEAR
Komitet Naukowy ONZ
ds. Skutków Promieniowania Atomowego

ONZ logo

Trwają przygotowania do 65. Sesji Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR), która odbędzie się w czerwcu 2018 roku.

Funkcję zastępcy Przewodniczącego delegacji polskiej przy w/w Komitecie pełni Prof. Marek K. Janiak, Kierownik Zakładu Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie. Prof. Marek K. Janiak, z WIHiE, jest członkiem tej delegacji od roku 2005.

Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego powstał na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego NZ z 3 grudnia 1955 r. Misją Komitetu jest gromadzenie i analiza wszelkich dostępnych danych dotyczących skutków działania promieniowania jonizującego na ludzi i środowisko. Od czasu powstania UNSCEAR rządy większości krajów i różne organizacje na świecie wykorzystują ustalenia Komitetu jako bazę naukową dla szacowania ryzyka związanego z ekspozycjami na promieniowanie jonizujące oraz tworzenia odpowiednich przepisów ochronnych. W pracach UNSCEAR biorą udział lekarze, biolodzy, fizycy medyczni, chemicy, inżynierowie, inspektorzy ochrony radiologicznej i przedstawiciele administracji z 27 krajów świata. Komitet obraduje podczas corocznych, kilkudniowych Sesji roboczych, w czasie których uzgadniana jest redakcja materiałów do publikacji w Raportach UNSCEAR ukazujących się drukiem co dwa-trzy lata.