Rada Naukowa 06.12.2018


W dniu 06.12.2018 odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Na początku obrad omówiono kwestie organizacyjne. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Rady, wybrano członków stałej Komisji Skrutacyjnej oraz przeprowadzono głosowanie za przyjęciem dwóch regulaminów: Regulaminu Oceny Pracowników WIHE oraz Regulaminu Organizacyjnego WIHE. Następnie Dyrektor, płk dr Robert Zdanowski przedstawił projekt nowego Statutu WIHE.


W kolejnej, otwartej części posiedzenia Rady, została odsłonięta tablica pamiątkowa im. prof. dr. hab. Maksyma Nikonorowa. W latach 1957 - 1960 profesor dr. hab. Maksym Nikonorow był Komendantem 34 Wojskowego Centralnego Laboratorium Sanitarno-Higienicznego, a od roku 1960 do 1970, Komendantem WIHE. Sylwetkę profesora M. Nikonorowa przedstawił zgromadzonym Przewodniczący Rady Naukowej WIHE prof. dr hab. Jan Ludwicki. Na uroczyste odsłonięcie tablicy zostali zaproszeni szczególni goście - córka płk. prof. dr. hab. Józefa Kubicy oraz córka płk. prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Kisielińskiego.

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Maculewicz pt. „Badania zmienności genetycznej genów COL1A1, COL3A1, COL5A1 u pacjentów z zerwanym ścięgnem Achillesa jako punkt wyjścia do opracowania wczesnych metod prewencji dla osób aktywnych fizycznie”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Paweł Cięszczyk. Rada Naukowa podjęła uchwałę nadania mgr Ewelinie Maculewicz stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie biologia medyczna. Na wniosek recenzentów Rada Naukowa podjęła uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej dr Eweliny Maculewicz.

W kolejnej części posiedzenia odbyły się głosowania nad: powołaniem komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. Andrzeja Bartosińskiego, otwarciem przewodu doktorskiego mgr Karoliny Tarasiuk, otwarciem przewodu doktorskiego mgr. Pawła Rutyny oraz otwarciem przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Cios.


Po przerwie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu doktorskiego dr. Krzysztofowi Bilminowi i dr Ewelinie Maculewicz oraz nagród Dyrektora WIHE za osiągniecia naukowe w 2017 roku. Ogłoszono również laureata konkursu „Młody Naukowiec” 2018r.

Podczas końcowej, zamkniętej części Rady, odbyło się głosowanie za przyjęciem Regulaminu Przyznawania Stypendium Doktorskiego WIHE, Regulaminu Studiow Podyplomowych oraz projektu tworzenia studiow podyplomowych w zakresie higieny i epidemiologii.