Lista ogłoszeń

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalisty ds. obsługi projektów

w Dziale Wsparcia Badań WIHEInstytucja :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Miasto :
Warszawa
Stanowisko :
Specjalista ds. obsługi projektów
Data ogłoszenia :
10.01.2019 r.
Termin składania ofert :
25.02.2019 r.
Wymiar czasu pracy :
Pełny etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Wynagrodzenie :
3 000 zł

Słowa kluczowe: projekty badawcze


Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania projektów,
 3. znajomość metodyk zarządzania projektami (preferowane PRINCE 2),
 4. doświadczenie w pracy z projektami i programami,
 5. znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 6. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 7. umiejętność koncepcyjnego i analitycznego myślenia.

Czynności na stanowisku:

 1. definiowanie oraz stały monitoring dostępnych funduszy krajowych i europejskich, pomoc informacyjna, doradcza i organizacyjna przy składaniu wniosku o finansowanie lub dofinasowanie,
 2. sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i rachunkowym,
 3. przygotowanie załączników,
 4. pomoc przy sporządzaniu budżetu,
 5. pomoc przy przygotowaniu umowy partnerskiej/konsorcjum w przypadku, gdy Projekt realizowany jest w partnerstwie z instytucją zewnętrzną,
 6. prowadzenie korespondencji z instytucją finansującą i na jej wezwanie uzupełnianie uchybień formalnych we wniosku o finansowanie lub dofinansowanie oraz udzielanie stosownych wyjaśnień,
 7. pomoc przy przygotowaniu umowy o finansowanie lub dofinansowanie, weryfikacja umowy o finansowanie lub dofinansowanie przygotowanej przez Kierownika Projektu,
 8. konsultowanie z Kierownikiem Projektu i instytucją finansującą w zakresie realizacji Projektu,
 9. konsultowanie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów, w tym współpraca z Działem Kadr oraz Działem Księgowości,
 10. konsultowanie form dokonywania zakupów, w tym współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych,
 11. monitoring terminowości składania sprawozdań z realizacji Projektu, raportów okresowych i końcowych,
 12. pomoc przy przygotowaniu części formalnej oraz finansowej sprawozdań i raportów; tworzenie umów cywilno-prawnych zawieranych w ramach obsługiwanych Projektów oraz uzyskanie wymaganych podpisów osób reprezentujących,
 13. konsultowanie dokonywania zmian w Projekcie, pomoc przy sporządzaniu aneksów do umów oraz uzyskanie wymaganych podpisów osób reprezentujących Instytut,
 14. przekazanie gromadzonej dokumentacji projektowej do Archiwum,
 15. sporządzanie sprawozdania rocznego z tematów i finansowania prac naukowo - badawczych realizowanych przez Uczelnię na potrzeby MNiSW oraz MON,
 16. rozliczanie projektów w ramach dotacji na działalność statutową oraz na młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

Kandydat jest zobowiązany przedstawić:

 1. list motywacyjny skierowany do Dyrektora WIHE,
 2. CV,
 3. dyplom ukończenia szkoły wyższej,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie przy realizacji projektów.

Osoby spełniające ww. wymagania proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 25.02.2019 r. na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01 -163 Warszawa: z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi projektów”.