Lista ogłoszeń

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko:

Doktoranta

w ramach realizacji projektu NCN OPUS 2020/37/B/NZ6/03284
pt. „Rola szlaku Fas/FasL w procesach neurodegeneracyjnych wywołanych zakażeniem wirusem opryszczki typu 1 (HSV-1)”,


Wymagania:

Opis zadań:

Doktorant będzie uczestniczył w realizacji projektu NCN OPUS 2020/37/B/NZ6/03284 pt. „Rola szlaku Fas/FasL w procesach neurodegeneracyjnych wywołanych zakażeniem wirusem opryszczki typu 1 (HSV-1)”. Doktorant będzie uczestniczył w doświadczeniach na zwierzętach, w tym w pobieraniu próbek. Celem badań jest zbadanie czy stan zapalny wywołany długotrwałym zakażeniem wirusowym może sprzyjać rozwojowi procesów neurodegeneracyjnych w mózgu. Do zadań doktoranta będzie należała ocena rozwoju procesów zapalnych i neurodegeneracyjnych w mózgu przy użyciu technik mikroskopii konfokalnej oraz immunohistochemii, prowadzenie hodowli pierwotnych neuronów oraz analiza odpowiedzi immunologicznej na terenie mózgu przy użyciu technik biologii molekularnej oraz cytometrii przepływowej.

Typ konkursu NCN: OPUS

Termin składania ofert: 23 grudnia 2021, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy bądź umowa cywilnoprawna na realizację zadań w projekcie badawczym

Czas realizacji: minimum 48 miesięcy

Planowany termin rozpoczęcia: 2 lutego 2022 r.


Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV zawierające informacje o osiągnięciach z uwzględnieniem dotychczas prowadzonych działań np. publikacji, wystąpień konferencyjnych, udziału w stażach, szkoleniach, kołach naukowych, projektach badawczych oraz otrzymanych nagrodach, stypendiach i średniej ocen uzyskanych ze studiów,
 3. odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zmianami),
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 5. ewentualne skany certyfikatów językowych oraz zaświadczeń dokumentujących udział w aktywnościach naukowych (konferencje, seminaria, staże, projekty naukowe).

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.krzyzowska@wihe.pl do 23 grudnia 2021. Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela: dr hab. Małgorzata Krzyżowska (malgorzata.krzyzowska@wihe.pl).

Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Kierownika projektu. Komisja zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej tylko z wybranymi kandydatami. Termin rozmowy planowany jest na początek stycznia 2022 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do wiadomości kandydata drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 31 stycznia grudnia 2022 r.


Klauzula informacyjna:

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: WIHE).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Waldemar Giel, WIHE, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podane dane będą̨ przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Dane nie będą̨ udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Zgody:

„Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie adres: ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko typu post-doc (doktorant) w projekcie NCN 2018/31/B/NZ6/02606. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż̇ podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. ”