Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty


Centres of Excellence Project 34 (2014-2017)

Realizowany w ramach programu EU CBRN Centres of Excellence


"Strengthening capacities in CBRN event response and related medical emergency response under strengthened CBRN event preparedness"

Koordynator: ppłk dr n. biol. Marek Brytan

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest WIHE.

W skład Konsorcjum poza Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii wchodzą:

Kraje partnerskie z regionu Bliskiego Wschodu nasiliły wzajemną współpracę i są gotowe do wymiany najlepszych praktyk z UE w zakresie ochrony ludności, zwłaszcza zapobiegania, gotowości i reagowania w razie zdarzeń z udziałem materiałów niebezpiecznych, takich jak środki chemiczne, biologicze, radiologiczne i jądrowe.

Celem projektu jest opracowanie szeregu udoskonaleń w zakresie ograniczenia ryzyka CBRN w krajach partnerskich na Bliskim Wschodzie (Irak, Jordania i Liban).


Projekt obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Rozwój wiedzy i transfer najlepszych praktyk.
  2. Identyfikacja, ocena ryzyka, import/eksport, monitorowanie i zarządzanie niebezpiecznymi środkami chemicznymi.
  3. Budowanie potencjału zespołów interwencyjnych w zakresie gotowości i reagowania na zdarzenia z użyciem HAZMAT (z ang. skrót od HAZardous MATerials - materiałów niebezpiecznych).
  4. Wzmocnienie zdolności służb ratownictwa medycznego w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia z udziałem materiałów niebezpiecznych.
  5. Poprawa możliwości wykrywania, pobierania próbek i możliwości analizy niebezpiecznych chemikaliów w warunkach polowych.
VK

Projekt obejmuje dwie kategorie służb:

Ratownicy otrzymają zaawansowane szkolenie w zakresie zarządzania ryzykiem i oceną niebezpiecznych chemikaliów, w tym broni chemicznej i jej prekursorów. Jedno z ważnych zadań projektu obejmuje dostawę zestawu urządzeń niezbędnych do ochrony i odkażania zespołów reagujących, a także wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych (w tym CBRN). Wyposażenie jest przewidziane dla 20-osobowego zespołu w każdym kraju. Program szkolenia dla ratowników nie ogranicza się wyłącznie do interwencji na miejscu zdarzenia, ale obejmie także techniki wykrywania, identyfikacji i pobierania próbek. Program będzie dostosowany do potrzeb każdego z krajów. Z jednej strony pozwoli to na lepsze zaplanowanie interwencji, z drugiej strony zwiększy świadomość dotyczącą na przykład aspektów kryminalistycznych, które mogą mieć znaczenie podczas ewentualnego dochodzenia.

W odniesieniu do drugiej kategorii podmiotów, czyli służb ratownictwa medycznego, zostanie zastosowane analogiczne podejście. Najnowsza wiedza zostanie skompilowana a w trakcie fazy przygotowawczej zostaną wytypowani praktycy z poszczególnych krajów. Dla każdego z krajów zostanie opracowany i dostarczony zaawansowany program szkoleń, koncentrujący się na interwencji medycznej w razie wypadku spowodowanego niebezpiecznym środkiem chemicznym, biologicznym lub materiałami radiologicznymi. Ponadto, będą prowadzone ćwiczenia symulacyjne, a każdy z uczestników otrzyma szkolenie z zakresu używania sprzętu ochrony osobistej dla siebie, jak i odkażania pacjentów.


Powrót