Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty

Projekt Badawczy

Realizuje Zakład Farmakologii i Toksykologii

we współpracy z Zakładem Medycyny Regeneracjyjnej i Biologii Komórki


Projekt Nr POIR.04.01.02-00-0004/17 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (2018-2020)

Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie: Regionalne agendy naukowo-badawcze

„Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania”.

Koordynator ze strony WIHE: płk. dr n. biol. Marek Brytan


Projekt realizowany we współpracy z konsorcjum:

  • Politechnika Łódzka
  • TRICOMED SA
  • Bella Sp. z o.o.
  • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Przedmiotem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego, komplementarnego zestawu opatrunkowego złożonego z czterech podzestawów zabezpieczających urazy trwałe. Odbiorcami proponowanego rozwiązania będą służby mundurowe oraz służby cywilne w zakresie pomocy medycznej. Technologie materiałów opatrunkowych będą przystosowane do wymagań operacyjnych 1 i 2 etapu ewakuacji medycznej w przypadku Sił Zbrojnych RP i odpowiadających im poziomów udzielania polowej pomocy medycznej przez inne służby mundurowe oraz służby ratunkowe. Opracowane materiały opatrunkowe stanowić będą komplementarny zestaw „dual use” do wykorzystania w rozwiązaniach cywilnych i militarnych, w szczególności na polu walki, stanach klęsk żywiołowych oraz wypadków. Proponowane podzestawy opatrunkowe obejmują:

  1. Chłonny opatrunek zintegrowany z bandażem, wykazujący właściwości hemostatyczne i bakteriobójcze;
  2. Resorbowalną włókninę hemostatyczną;
  3. Tampon użyteczny w zaopatrywaniu ran postrzałowych lub kłutych, otrzymany z modyfikowanych włókien resorbowalnych o właściwościach hemostatycznych, zapewniający skuteczne tamowanie krwawiących ran;
  4. Stazę taktyczną, wykonaną z tworzywa sztucznego o innowacyjnym systemie zaciskająco-zwalniającym, pozwalającym na szybkie i sprawne zastosowanie w sytuacjach krytycznych dla zdrowia i życia.

Lista Projektów WIHE