Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty

Projekt Badawczy

Zakład Biologii Medycznej


Projekt badawczy NCN UMO-2017/25/B/NZ3/00251 realizowany w ramach programu OPUS 13 (2018-2021)
„Molekularne i farmakologiczne podstawy działania inhibitorów glikolizy jako czynników przełamujących lekooporność glejaka”.

Kierownik projektu: dr hab. n. med. inż. Beata Pająk


Wydaje się, iż skuteczną, choć do dziś nie wykorzystaną terapią przeciwnowotworową glejaka wielopostaciowego (GBM) może być zastosowanie, przenikających barierę krewmózg pochodnych glukozy, zaburzających metabolizm komórek nowotworowych. 2-deoksyglukoza (2-DG) jest najlepiej poznanym inhibitorem glikolizy, jednakże terapeutyczne wykorzystanie 2-DG jest ograniczone ze względu na niewystarczające parametry farmakokinetyczne związku. Zakładamy, iż chemiczna modyfikacja 2-DG zwiększy przepuszczalność przez barierę krew-mózg oraz nasili kumulację związku na terenie komórek GBM. Tym samym, nowe pochodne 2-DG będą wysoce cytotoksyczne względem komórek glejaka. Ponadto postulujemy, iż zastosowanie czynników antyangiogennych, pogłębiających zależność guza od procesu glikolizy, może dodatkowo potęgować ich działanie. Projekt realizowany we współpracy z MD Anderson Cancer Center (Houston, USA) oraz Uniwersytetem w Bergen (Norwegia).


Lista Projektów WIHE