Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty

Projekt Badawczy


OPUS 2018/31/B/NZ6/02606, 2019-2021

Narodowe Centrum Nauki

„Sfunkcjonalizowane nanocząstki metali szlachetnych jako stymulatory odpowiedzi immunologicznej w zakażeniu herpeswirusem typu 1 i 2”.

Kierownik projektu: dr hab. n. med.. Małgorzata Krzyżowska


Celem niniejszego projektu jest zbadanie aktywności przeciwwirusowej oraz immuno-stymulacyjnej sfunkcjonalizowanych nanocząstek srebra i złota. Postęp jaki został poczyniony w ostatnim czasie w dziedzinie inżynierii w nanoskali pozwala na konstruowanie materiałów z zaadsorbowanymi na powierzchni wysoce wyspecjalizowanymi związkami. W ramach prowadzonych badań wytworzone zostaną nanocząstki zmodyfikowane związkami blokującymi łączenie się wirusa ze komórkami docelowymi. Jest to możliwe poprzez otrzymanie preparatów Ag/AuNPs z zaprojektowanym układem wybranych tanin oraz/lub alkilosulfonianów (imitujących układy heparynopodobne), które mają duże powinowactwo do białek znajdujących się na wirusie. W szczególności, projekt obejmuje wykorzystanie wytworzonych układów do dalszych testów aktywności biologicznej oraz przeciwwirusowej w zakażeniu HSV-1 oraz HSV-2. Wyniki projektu pozwolą na zdefiniowanie zasad konstrukcji bezpiecznego, opartego na nanocząstkach mikrobicydu, jak również pozwolą na zbadanie możliwości użycia sfunkcjonalizowanych nanocząstek do stymulacji lokalnej odpowiedzi immunologicznej oraz dalszego rozwoju antygenowo-specyficznej odpowiedzi immunologicznej.


Lista Projektów WIHE