Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty


Narodowy Program Zdrowia na lata 2021–2025


Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025, zwanego dalej „NPZ”, jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu. Przy realizacji NPZ niezbędne jest uwzględnienie wpływu skutków zdrowotnych wywołanych przez epidemię COVID-19 na zdrowie populacji. Choroba ta przyczyniła się do największego kryzysu zdrowotnego w Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu II wojny światowej. Z uwagi na jej specyfikę (niezależnie od konieczności nieustannego jej przeciwdziałania i zwalczania skutków) niezbędne jest zintensyfikowanie działań mających na celu promowanie zdrowia, ograniczanie narażenia na czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych. Epidemia COVID-19, nakładając się na epidemię przewlekłych chorób niezakaźnych, powoduje efekt negatywnej synergii. Tym bardziej istotna jest konieczność podjęcia kompleksowych, a także zgodnych z aktualną wiedzą naukową, interwencji w obszarze zdrowia publicznego.

W ramach NPZ, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii realizuje następujące zadania:


 1. Cel Operacyjny nr 4 Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

  Pracownia Higieny i Epidemiologii:

  • Zadanie 2c: „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących” oraz
  • Zadanie 4b: „Monitorowanie zagrożeń fizycznych, chemicznych, biologicznych w miejscu pracy. Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycje na związki chemiczne w środowisku pracy i służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz zamieszkania”.

  Zakład Biologii Medycznej, Zakład Mikrobiologii Medycznej i Środowiskowej, Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej, Zespół Analizy Zagrożeń Elektromagnetycznych, Pracownia Higieny i Epidemiologii oraz Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach:

  • Zadanie: Badania naukowe i ocena wpływu jakości życia na stan zdrowia

Temat Projektu: „Narażenie na czynniki środowiskowe (chemiczne, biologiczne i fizyczne) w służbie żołnierzy Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej oraz w powiązanych środowiskach pracy pracowników wojska”.Lista Projektów WIHE