Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii


WIHE jest partnerem konsorcjum realizującego Projekt pt. „Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania” w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałania 4.1.2 realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.Projekty obecnie realizowane


Projekt badawczy OPUS 2018/31/B/NZ6/02606, 2019-2021

Narodowe Centrum Nauki

"Sfunkcjonalizowane nanocząstki metali szlachetnych jako stymulatory odpowiedzi immunologicznej w zakażeniu herpeswirusem typu 1 i 2"

Kierownik projektu: dr hab. n. med.. Małgorzata Krzyżowska

Szczegóły

Specjalne Urządzenie Badawcze (SPUB), 4562/E-290/SPUB/2018/1

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

"Doposażenie Pracowni Immunoparazytologii w kontekście prowadzenia badań przedklinicznych i opracowywania nowatorskich terapii eksperymentalnych z wykorzystaniem platformy do analizy mikromacierzy NimbleGen MS200"

Kierownik projektu: dr n. biol. Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Szczegóły

Projekt badawczy TEAM-TECH/2017-4/22

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (2018-2021)

"Innovative immunotherapy of autoimmune diseases using CD8 T cells modified by factors of parasitic origin"

Kierownik projektu: dr n. biol. Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Szczegóły

Projekt badawczy 510/2017/DA

Realizowany w ramach programu Kościuszko II (2018-2020)

"Przedkliniczna ocena ekspozycji całego ciała na niskie dawki promieniowania X skojarzonych z inhibitorami immunologicznych „punktów kontrolnych” i/lub białka szoku cieplnego jako nowatorskiej terapii raka płuc"

Kierownik projektu: dr hab. Antoni Więdłocha

Szczegóły

Projekt badawczy 509/2017/DA MON

Realizowany w ramach konkursu Kościuszko II (2018-2020)

"Zwiększenie możliwości działania w warunkach stresu bojowego poprzez podniesienie efektywności przeciwdziałania bólowi i zmęczeniu u żołnierzy"

Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Puchała

Szczegóły

Projekt Nr POIR.04.01.02-00-0004/17

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (2018-2020)

"Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania"

Kierownik projektu: płk. dr n. biol. Marek Brytan

Szczegóły

Projekt badawczy NCN UMO-2017/25/B/NZ3/00251

Realizowany w ramach programu OPUS 13 (2018-2021)

"Molekularne i farmakologiczne podstawy działania inhibitorów glikolizy jako czynników przełamujących lekooporność glejaka"

Kierownik projektu: dr hab. n. med. inż. Beata Pająk

Szczegóły

Projekt badawczy 523/2017/DA MON

Realizowany w ramach konkursu Kościuszko II (2018-2020)

"Genetyczno-proteomiczna analiza receptora purynergicznego P2X7 w warunkach fizjologicznych i patologicznych"

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Górecki

Szczegóły

Projekt badawczy 508/2017/DA MON

Realizowany w ramach konkursu Kościuszko II (2018-2020)

"Ocena wykorzystania i zwiększania potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskiwanych w różnym okresie życia z tkanki tłuszczowej (AD-MSC; Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells) do wspomagania leczenia ran"

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Kubiak

Szczegóły

Project 65, IFS/2017/388-397 (2017-2021)

realizowany w ramach inicjatywy EU CBRN Centres of Excellence

"Strengthening chemical and biological waste management in Central Asia countries for improved security and safety risk mitigation CABICHEM"

Kierownik projektu: ppłk dr Marek Brytan

logo UE

Projekt badawczy NCN 2016/23/N/NZ7/01992 (Umowa nr UMO-2016/23/N/NZ7/01992)

Realizowany w ramach konkursu PRELUDIUM

"Analiza porównawcza endolizyn kodowanych przez bakteriofagi lityczne wobec laseczek wąglika"

Kierownik projektu: mgr Aleksandra Nakonieczna

Szczegóły

Projekt badawczy NCN 2016/23/B/NZ6/03464 OPUS 12

Realizowany w ramach programu Opus

"Immunomodulująca rola galektyny w inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych"

Kierownik projektu: dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Szczegóły

Projekt badawczy MON

Realizowany w ramach programu "Kościuszko" na lata 2017-2020

"Proteomiczna i funkcjonalna analiza kinazy białkowej MELK: potencjalne zastosowanie do przyspieszenia gojenia ran”"

Kierownik projektu: prof. Jacek Kubiak

Szczegóły

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

Projekt „Ocena wpływu ekspozycji na czynniki chemiczne, biologiczne i fizyczne wynikające ze specyfiki służby żołnierzy zawodowych z wyłączeniem lotnictwa wojskowego i Marynarki Wojennej” (Cel Operacyjny 4, Działanie 3.2.a).

Koordynator: dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz-Szymczak

Projekt "Przeprowadzenie aktualizacji norm żywienia dla populacji, w tym norm żywienia zbiorowego służb mundurowych, w oparciu o najnowsza wiedzę medyczną oraz badania naukowe krajowe i zagraniczne, w tym opracowanie i opublikowanie w formie cyfrowej i drukowanej oraz dystrybucję"

Koordynator: por dr Tomasz Lepionka

Projekt "Wzmocnienie nadzoru nad bezpieczeństwem osób pełniących służbę na stanowiskach, na których występuje narażenie na czynniki rakotwórcze i mutagenne"

Koordynator: por dr Tomasz Lepionka

Szczegóły

Projekt strategiczny realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa
w ramach konkursu nr 1/PS/2014 nr DOB-1-6/1/PS/2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

"Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej"

Koordynator projektu: dr n. wet Sławomir Lewicki

Szczegóły