Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Baktreriofagów

Działalność


Do zakresu działań Pracowni Bakteriofagów należą badania związane z izolacją, charakterystyką oraz kolekcjonowaniem bakteriofagów (fagów) litycznych, czyli zjadliwych wobec różnych gatunków bakterii. W pracowni przeprowadza się:

  • izolowanie bakteriofagów z próbek środowiskowych różnego pochodzenia
  • określanie zakresu gospodarza fagów
  • izolację ich DNA oraz różnicowanie genetyczne
  • po zsekwencjonowaniu fagowych DNA przez zewnętrzne laboratoria przeprowadza się również analizę ich genomów w celu adnotacji genów (poszczególnych ORF-ów) i identyfikacji tych kodujących fagowe enzymy lityczne, tj. endolizyny
  • klonowanie genów kodujących endolizyny i produkcję tych białek
  • badania właściwości bakteriobójczych fagów oraz otrzymywanych endolizyn
  • ocenę wrażliwości endospor Bacillus anthracis na bakteriofagi oraz ich enzymy lityczne.

Poza badaniem fagów specyficznych wobec bakterii wywołujących m. in. groźne zakażenia szpitalne, badane są także fagi skierowane przeciwko Bacillus anthracis. W Pracowni dysponujemy liczną kolekcją szczepów bakteryjnych oraz fagów skierowanych przeciwko różnym patogenom, np. z rodzajów Pseudomonas, Staphylococcus czy Acinetobacter.