Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Biologii Medycznej

Kierownik Pracowni: dr hab. n. med. Beata Pająk, prof. WIHE


Działalność

Celem powołania Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej jest wprowadzenie nowoczesnych technik z zakresu szeroko rozumianej biologii molekularnej, do wszystkich obszarów badawczych realizowanych w Jednostkach WIHE. Pracownia docelowo ma stanowić wsparcie merytoryczno-techniczne umożliwiając planowanie i dobór narzędzi badawczych oraz wykonując analizy na poziomie kwasów nukleinowych i białek, także we współpracy z innymi instytucjami.


Pracownia oferuje współpracę w zakresie:
 • czułej detekcji mutacji punktowych w materiale badawczym lub klinicznym z wykorzystaniem platformy MassArray MALDI-TOFF
 • analizy zmian ekspresji genów z wykorzystaniem macierzy NimbleGene MS200 Microarray Scanner
 • izolacji kwasów nukleinowych lub białek z materiału in vivo lub in vitro
 • analizy PCR, Real-Time PCR
 • sekwencjonowania
 • przygotowania DNA do analiz pirosekwencjonowania
 • niedenaturujących i denaturujących rozdziałów elektroforetycznych kwasów nukleinowych (SSCP, RFLP)
 • oceny uszkodzeń DNA testem kometkowym
 • oceny ilościowej poziomu białek w różnych frakcjach komórkowych techniką Western-blot
 • oceny interakcji białek komórkowych techniką immunoprecypitacji
 • analiz biochemicznych dotyczących oceny natężenia proliferacji, apoptozy, autofagii i różnicowania komórek

Jesteśmy także otwarci na wdrażanie nowych metod i aktywną pomoc w tworzeniu nowatorskich aplikacji.
Jako nowopowstała Jednostka poszukujemy partnerów do współpracy.

ZAPRASZAMY :)


Zakład Biologii Medycznej planuje także rozwijać własne zainteresowania naukowe w zakresie:
 • analiz molekularnych mechanizmów oporności komórek nowotworowych na eliminację i poszukiwania nowych substancji i charakterze terapeutycznym
 • rozwijania nowoczesnych metod diagnostycznych wspierających rozwój tzw. terapii celowanych w onkologii
 • badań molekularnych mechanizmów patofizjologii chorób neurodegeneracyjnych (np. choroba Alzheimer'a) oraz metabolicznych (np. cukrzycy)