Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Biologii Medycznej

Projekty badawcze


Projekt badawczy NCN UMO-2017/25/B/NZ3/00251 realizowany w ramach programu OPUS 13 (2018-2021)

"Molekularne i farmakologiczne podstawy działania inhibitorów glikolizy jako czynników przełamujących lekooporność glejaka"

Więcej

Projekt MNiSW w ramach konkursu na przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) (2017-2019)

"Adaptacja i doposażenie pracowni kultur komórkowych i biologii molekularnej w kontekście konieczności przygotowania materiału badawczego do analiz systemem MassArray4"

Więcej

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

Projekt „Ocena wpływu ekspozycji na czynniki chemiczne, biologiczne i fizyczne wynikające ze specyfiki służby żołnierzy zawodowych z wyłączeniem lotnictwa wojskowego i Marynarki Wojennej” (Cel Operacyjny 4, Działanie 3.2.a) – Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, których dysponentem jest Ministerstwo Obrony Narodowej

Działanie 21 (2016- ) Laboratoryjna ocena biologicznych skutków oddziaływania zagrożeń na stabilność genomu żołnierzy i identyfikacja zagrożeń o potencjale silnie uszkadzającym.

Więcej