Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Farmakologii i Toksykologii


Działalność


1. Toksykologia bojowych środków trujących (BST) i farmakologia swoistych i nieswoistych odtrutek w ostrych zatruciach BST

 • Badanie mechanizmów powstawania i opracowanie metod leczenia drgawek w zatruciu związkami fosforoorganicznymi
 • Ocena właściwości osłaniających i reaktywujących acetylocholinoesterazę (AChE) nowych związków chemicznych w badaniach in vitro i in vivo
 • Mechanizmy immnomodulującego, genotoksycznego i rakotwórczego działania związków wysokotoksycznych; procesy autoregulacji i systemy naprawcze organizmu
 • Ocena skutków narażenia inhalacyjnego na substancje wysokotoksyczne

2. Farmakologia stanów patologicznych mających znaczenie militarne

 • Opracowanie farmakologicznych metod modyfikacji psychosomatycznej odpowiedzi organizmu na stres
 • Farmakologiczne metody zwalczania bólu ostrego i przewlekłego oraz badanie mechanizmów działania leków przeciwbólowych
 • Badanie metod zwiększenia tolerancji organizmu na ekstremalne warunki środowiska:
  • wpływ wyselekcjonowanych substancji na fizjologiczne reakcje organizmu w warunkach wychłodzenia
  • wpływ adaptacji do zimna na wydolność psychofizyczną organizmu podczas wychłodzenia w zimnej wodzie

3. Ocena ryzyka dla zdrowia człowieka związanego z wdrażaniem nowych produktów i technologii dla celów bezpieczeństwa i obronności

Badanie toksyczności:

 • Toksyczność ostra drogą pokarmową, wziewną i przezskórną (OECD 425, 403, 402)
 • Toksyczność ostra: działanie drażniące/żrące na skórę in vitro (OECD 431, 439)
 • Toksyczność ostra: działanie drażniące na oczy in vitro ( OECD 492)
 • Mutagenność : test mutacji powrotnych u bakterii (test Amesa, OECD 471)
 • Mutagenność: test aberracji chromosomowych in vitro (OECD 473)
 • Zaawansowane badania genotoksyczności z wykorzystaniem RT-PCR
 • Opóźniona neurotoksyczność związków fosforoorganicznych po narażeniu ostrym i po dawce powtarzanej 28-dniowej (OECD 418, 419) – oznaczanie aktywności NTE

Wyposażenie

 • Aparatura do badań toksyczności inhalacyjnej (CH Technologies/TSI)
 • Skaningowy spektrometr wielkości cząstek SMPS 3938L87 (TSI), optyczny spektrometr wielkości cząstek OPS 3330 (TSI)
 • Aparatura analityczna:
  • UHPLC-ESI-Q-TOF (Ultimate3000 RSLC, Dionex sprzężony z Impact II, Bruker)
  • HPLC-ICP-MS (Agilent 7900)
  • HPLC-ECD (Antec Leyden)
 • Aparatura do izolacji RNA i analizy qRT-PCR - Rotor-Gene 600 (Q) (Qiagen)
 • Czytnik mikropłytek - VersaMax
 • Stanowisko do badań in vitro w hodowlach komórkowych

Sprzęt do badania bólu i analgezji u myszy i szczurów (IITC Inc. Life Science)

 • Aparat do badania progu bólu na bodziec termiczny przez stymulację ogona, (test cofania ogona „tail-flick”) lub łap (test podeszwowy, metoda Hargreavesa)
 • Aparat do badania progu bólu na bodziec termiczny (gorąca/zimna płytka)
 • Aparat do badania progu bólu na bodziec mechaniczny (test Randall-Selitto)
 • Aparat do oceny dystrybucji obciążania tylnych łap (Incapacitance tester) w modelach bólu zapalnego
 • Elektroniczny aparat von Freya do badania alodynii w modelach bólu neuropatycznego
 • Sprzęt do wykonania testu formalinowego (ocena reakcji bólowej na bodziec chemiczny)

Sprzęt do badań behawioralnych

 • Aparat do badania koordynacji ruchowej (test Rota – Rod) u myszy i szczurów (Ugo Basile)
 • Wyposażenie do video monitorowania, rejestracji i analizy danych w testach: otwartego pola, podniesionego labiryntu krzyżowego (Harvard aparatus , video – tracking system SMART)
 • Sprzęt do badania pamięci wzrokowo-przestrzennej (test Barnesa) u szczurów
 • Stymulator podeszwowy dla szczurów
 • Aparat do testu Vogel’a - badanie substancji o działaniu przeciwlękowym (anxiometer, Columbus Instruments)
 • Aparat do badania siły mięśniowej dla myszy i szczurów (IITC Inc. Life Science)

Sprzęt do badania czynności bioelektrycznej mózgu

 • Zestaw do telemetrycznej rejestracji EEG u szczurów (RodentPack, emka Technologies)

Inne

 • Termometr z sondą rektalną dla szczurów (BAT12)
 • Pletyzmometr do pomiaru objętości łapy u myszy i szczurów (IITC Inc. Life Science)

Sprzęt do pomiaru parametrów fizjologicznych i sprawności psychofizycznej u ludzi

 • Zestaw do monitorowania temperatury wewnętrznej, zewnętrznej i przepływu cieplnego u ludzi: sonda rektalna (Ellab), 5 czujników termistorowych (Concept Engineering) i aparat do rejestracji i zbierania danych (Agilent)
 • Miernik wydatku energetycznego u ludzi (metoda pośrednia)
 • Miernik siły uścisku dłoni u ludzi
 • Kaliper do pomiaru grubości fałdu skórnego i zawartości tkanki tłuszczowej (Saehan Corp.)
 • Sprzęt do oceny celności strzelania (Beamhit)

Sprzęt do przygotowania i oceny preparatów histologicznych (Leica)

 • Karuzelowy procesor tkankowy
 • Stacja do zatapiania preparatów w parafinie z zimną płytą
 • Mikrotom rotacyjny półautomatyczny
 • Kriostat
 • Zmotoryzowany mikroskop odwrócony DMi8 do obserwacji w jasnym polu, świetle spolaryzowanym, kontraście interferencyjno-różniczkowym, kontraście modulacyjnym i do obserwacji fluorescencji