Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki


Działalność


Działalność naukowa Zakładu skupia się na trzech podstawowych kierunkach badawczych

 1. Badania nad możliwością zastosowania komórek macierzystych oraz modyfikowanych materiałów biologicznych w procesach regeneracji, w tym:
  • rola kinazy białkowej MELK w gojeniu się ran
  • izolacja i namnażania komórek macierzystych izolowanych z różnego typu narządów i tkanek oraz ich ocena pod względem: żywotności, proliferacji, charakterystycznych markerów i potencjału do różnicowania;
  • tworzenie modeli urazów u zwierząt (urazy mechaniczne, chemiczne, radiacyjne);
  • ocena wykorzystania komórek macierzystych do regeneracji miejsc zmienionych patologicznie oraz badania nad możliwością modulacji tego procesu (np.: zwiększenie napływu komórek macierzystych w miejsce uszkodzenia, poprawa procesu zasiedlania, itp.);
  • opracowywanie nowoczesnych opatrunków, w tym w szczególności: poszukiwanie i opracowywanie składu poszczególnych komponentów opatrunku (substancje czynne, nośniki) oraz badania aktywności biologicznej w modelach in vitro i in vivo.
 2. Badania mechanizmów regulacji odpowiedzi układu odpornościowego w przebiegu różnorodnych schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • roli poszczególnych subpopulacji limfocytów, w tym w szczególności limfocytów regulatorowych;
  • roli sieci neuroimmunohormonalnej, w tym w szczególności nieneuronalnego układu cholinergicznego;
  • poszukiwania i badania związków wykazujących działanie immunomodulujące;
  • roli markerów powierzchniowych charakterystycznych dla procesów nowotworzenia;
  • ocena wpływu czynników pochodzenia endogennego i egzogennego na procesy komórkowe;
  • badanie procesów angiogenezy in vitro i in vivo;
  • badania związków wykazujących właściwości przeciwnowotworowe.
 3. Badanie molekularnych podstaw procesów regeneracyjnych tkanek i narządów, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wpływu nanostruktur metali szlachetnych na procesy regeneracyjne skóry i błon śluzowych;
  • wpływu układu odpornościowego oraz mechanizmów regulujących śmierć komórek w procesach regeneracyjnych skóry;
  • tworzenia modeli badawczych in vitro oraz in vivo najlepiej charakteryzujących procesy regeneracyjne skóry;
  • badania nowych technologii przydatnych w regeneracji tkanek i narządów (np. oddziaływania pól elektromagnetycznych).

Ponadto Zakład Medycyny Regeneracyjnej WIHE współpracuje z licznymi ośrodkami wykonującymi lub mogącymi wykonywać badania kliniczne na terenie Warszawy i Polski.

W/w zadania realizowane są przy użyciu metod: hodowli tkankowych, cytometrii przepływowej, mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej, ELISA, sortowania komórek przy użyciu kulek magnetycznych, z wykorzystaniem zaplecza do doświadczeń na drobnych zwierzętach.

Dotychczas, wyniki badań prowadzonych w Zakładzie publikowane były m.in. w The Lancet, Blood, Journal of Cell Sciences, British Journal of Haematology, Experimental Hematology, Mutation Research, Annals of Oncology, Bone Marrow Transplantation, European Journal of Haematology, Burns i Thymus, Mediators of Inflammation, Toxicology In Vitro, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, PLoS ONE, Central European Jonural of Immunology, Polish Journal of Veterinary Sciences, w różnych czasopismach krajowych oraz w kilku monografiach (m.in. w “Advanced treatment of radiation injuries”, Pergamon Press), jak również zaprezentowane zostały na ponad 60 międzynarodowych konferencjach naukowych.