Lista kursów

Kursy Ochrony Radiologicznej Pacjenta

UWAGA!
Informujemy, że mając na uwadze brak przepisu przejściowego regulującego kwestię przeprowadzania szkoleń oraz egzaminów dla osób, które ww. szkolenia ukończyły, organizacja szkoleń zostaje wstrzymana do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego zasady organizacji szkoleń, ich ramowy program, formę oraz wzór certyfikatu.

Szczegóły najbliższego kursu:


Tytuł
Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta
 
Termin
przełom października i listopada
Początek zajęć
o godz. 13:00
Koniec zajęć
o godz. 16:30
Seminarium
w godz. 13:00 – 16:00
Egzamin
o godz. 16:30 w auli WIHiE
 
Koszt kursu
-
 
Charakter kursu
Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta dla specjalności: LR, LRZ, LST, FT, LMN, PMN LIX, LRT
Miejsce kursu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (Aula)
 
Załączniki
1. Formularz Zgłoszeniowy (doc)
 
2. Oświadczenie RODO (docx)
 
3. Formularz zgłoszeniowy - faktura (pdf)

Kontakt:


Organizator
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej
 
Osoba do kontaktu :
 
 
 
mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
Funkcja
Osoba odpowiedzialna za organizację kursów
261 853 192
szkolenia@wihe.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu niewystarczającej liczby chętnych.


Informacje dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:


przesłanie pocztą elektroniczną na adres szkolenia@wihe.pl 2 załączników:
 • Wypełnionego w Edytorze Word (wersja edytowalna) Formularza Zgłoszeniowego ( tu pobierz formularz ) - proszę nie przesyłać skanu tylko wypełniony plik Word-a
 • Podpisanego i zeskanowanego Oświadczenia Uczestnika Szkolenia o Wyrażeniu Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych ( tu pobierz )
oraz trzeciego załącznika z danymi do faktury:
 • Wydrukowanego, wypełnionego drukowanymi literami i przesłanego faxem Formularza Zgłoszeniowego - faktura ( tu pobierz ), nr fax - +48 261 853 133
  lub droga elektroniczną na e-mail anna.wojciechowska@wihe.pl

 1. Opłata za kurs ORP obejmuje: cykl wykładów, materiały szkoleniowe dostępne w internecie (Dropbox WIHiE), seminarium i koszt egzaminu
 2. Opłata tylko za egzamin z pominięciem szkolenia wynosi 200 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18.02.2011 r. „w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej” § 10 ust. 8, do egzaminu bez uczestniczenia w szkoleniu przystąpić mogą osoby, które spełniają jeden z 5 wymienionych warunków:

 1. uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii,
 2. uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego,
 3. uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy,
 4. ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.) i uzyskały tytuł zawodowy,
 5. ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej
i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

Opłaty:


 1. Opłaty prosimy dokonywać na konto Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii po uzyskaniu potwierdzenia, że kurs odbędzie się w planowanym terminie
 2. Dokonanie wpłaty jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i przystąpienia do egzaminu

Dane do przelewu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
 
Bank
Pekao S.A
Nr. konta
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu
Kurs ORP (oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata)