Konkurs dla młodych naukowców


Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen Karola Kaczkowskiego, ogłasza konkurs na dofinansowanie badań naukowych oraz zadań z nim związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane z dotacji celowej otrzymanej przez Instytut z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2018 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się młodzi naukowcy - osoby prowadzące działalność badawczo – rozwojową, które w roku ubiegania się o przyznanie środków na naukę kończą nie więcej niż 35 lat, z uwzględnieniem zapisów art. 19. ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudnieni w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii,

Wnioski należy sporządzać przy użyciu formularza załączonego do ogłoszenia, ( Załącznik nr. 1 do regulaminu konkursu ).

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej w Dziale Wsparcia Badań WIHE na ręce Pani Natalii Skoczyńskiej Misiak i przesłać w wersji elektronicznej na adresy: jbertrandt@wihe.waw.pl, malwast@wihe.waw.pl do dnia 10 września 2018 roku.


Załączniki:

1 :
Regulamin konkursu dla młodych naukowców
2 :
Załącznik nr. 1 - Wzór wniosku o przyznanie środków w ramach konkursu MN