Zakłady Naukowe WIHE

Zespół Analizy Zagrożeń Elektromagnetycznych


Działalność

Dane historyczne - obowiązujące do sierpnia 2023


Zakład Ochrony Mikrofalowej (ZOM) zajmuje się problematyką oddziaływania pól elektromagnetycznych (PEM) na zdrowie człowieka i środowisko. ZOM prowadzi badania oceny ekspozycji zawodowej i środowiskowej w PEM oraz uczestniczy w pracach nad ochroną pracowników i ludności przed promieniowaniem elektromagnetycznym. ZOM specjalizuje się w badaniu skutków oddziaływania urządzeń emitujących PEM wysokich częstotliwości (radiofale i mikrofale), w tym urządzeń radarowych i systemów łączności bezprzewodowej (m.in. telefonii komórkowej).W strukturze Zakładu istnieją trzy pracownie: Pracownia Biologicznego Oddziaływania Pól Elektromagnetycznych, Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych, Pracownia Psychoneuroimmunologii.

W Pracowni Biologicznego Oddziaływania Pól Elektromagnetycznych prowadzone są badania nad wpływem pól elektromagnetycznych na organizm człowieka, w tym przede wszystkim na układ odpornościowy i procesy nowotworzenia zachodzące w organizmie. Pracownia zajmuje się także problematyką ryzyka zdrowotnego ekspozycji zawodowej i środowiskowej w polach elektromagnetycznych.

Zadaniem Pracowni Psychoneuroimmunologii jest badanie interakcji pomiędzy centralnym i autonomicznym układem nerwowym a układem immunologicznym, których skutkiem jest rozwój chorób o rozmaitej etiologii oraz badanie wpływu pola elektromagnetycznego na parametry czynnościowe centralnego i autonomicznego układu nerwowego.

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych zajmuje się oceną narażenia na pole elektromagnetyczne personelu zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych MON, prowadzi badania kwalifikacyjne w zakresie BHP urządzeń wprowadzanych na wyposażenie Sił Zbrojnych oraz wykonuje pomiary w zakresie BHP i ochrony środowiska. W Zespole opracowano oryginalną konstrukcję miernika cyfrowego (EMF-5) pól radio- i mikrofalowych, który pozwala na precyzyjny pomiar natężenia pól impulsowych w środowisku i na stanowiskach pracy. Od 2001 r. Zespół posiada akredytację PCA. Pomiary natężenia PEM dla potrzeb ochrony ludności i pracowników wykonywane są dla jednostek wojskowych objętych programem ochrony przed PEM, a także na zamówienie dla instytucji cywilnych. prowadzi jednocześnie badania nad wpływem pola elektromagnetycznego na organizmy i struktury żywe oraz zagrożeniami dla środowiska naturalnego związanymi z eksploatacją wojskowych urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne, opracowuje i wdraża stanowiska do wzorcowania przyrządów pomiarowych w impulsowych polach elektromagnetycznych.

W ZOM opracowywane są przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia personelu wojskowego zatrudnionego w zasięgu promieniowania elektromagnetycznego.