O nas

Zadania badawczo-rozwojowe


A. WIHE wykonuje na rzecz Ministra Obrony Narodowej specjalistyczne zadania badawczo-rozwojowe w zakresie następujących tematów

 1. Obrona i ochrona przed bronią biologiczną.
 2. Postępowanie medyczne w zatruciach wysokotoksycznymi substancjami chemicznymi w działaniach militarnych i akcjach terrorystycznych.
 3. Postępowanie medyczne i ochrona radiologiczna przy narażeniu na promieniowanie jonizujące w działaniach militarnych i akcjach terrorystycznych.
 4. Ocena i nadzór nad higieniczno-sanitarnymi i ergonomicznymi warunkami bytowania w działaniach militarnych, zwalczaniu terroryzmu, misjach zagranicznych itp.
 5. Ocena i nadzór nad bezpieczeństwem żywności i zapewnienie potrzeb żywieniowych w specyficznych warunkach działania wojsk i służb specjalnych.
 6. Badanie cech somatycznych oraz wydolności i adaptacji personelu do pracy i służby w warunkach specjalnych.
 7. Ocena zagrożeń zdrowotnych i zmian środowiskowych przy narażeniu na niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne (mikrofale, radiofale).

B. Realizacja prac naukowo-badawczych w ramach umów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanych z dotacji statutowej

 1. Wpływ wzbogacania ryboflawiną i pirydoksyną diet celowo niedoborowych w białko i energię oraz obciążenia fizycznego na skład i zawartość wielonienasyconych niezbędnych kwasów tłuszczowych w surowicy krwi zwierząt doświadczalnych.
 2. Narażenie na czynniki rakotwórcze na stanowiskach pracy i służby w Siłach Zbrojnych RP.
 3. Badanie reakcji organizmu na wysiłki o różnym czasie trwania i intensywności oraz parametrów higienicznych mundurów nowego typu w warunkach wymuszonego mikroklimatu.
 4. Badanie peroksydacji tkanek w warunkach stosowania diety niedoborowej i energię, wzbogaconej w witaminy z grupy B oraz wyczerpującego wysiłku fizycznego.
 5. Badania nad występowaniem fagów bakteriolitycznych wobec EHEC (enterokrwotocznych szczepów E.coli): izolacja fagów ze środowiska, charakterystyka biologiczna i molekularna izolowanych fagów.
 6. Opracowanie modelu użytkowego mikrofalowego dozymetru ekspozycji zawodowej i wdrożenie go w podmiotach posiadających silne źródła promieniowania mikrofalowego.
 7. Badania immunotropowego wpływu pola elektromagnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na proliferację, cykl życiowy oraz aktywność fizjologiczną izolowanych komórek ludzkich warunkujących odporność organizmu u osób zawodowo i środowiskowo narażonych na pole elektromagnetyczne.
 8. Monitorowanie wybranych zakażeń układu oddechowego u żołnierzy w wybranych rejonach kraju i w misjach zagranicznych.
 9. Ocena wpływu żywienia celowo niedoborowego na ustrojowe przemiany lipidowe w zakresie niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT).
 10. Ocena wrażliwości drobnoustrojów w biofilmach wielogatunkowych na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 11. Badanie aktywności wybranych peptydów wobec EHEC (enterokrwotocznych) szczepów E.coli.
 12. Badanie wpływu małych dawek promieniowania jonizującego pochłoniętych w wyniku skażenia wewnętrznego trytem na nieswoistą odporność przeciwnowotworową i reakcje zapalne u myszy.
 13. Badanie potencjalnego działania radio-ochronnego i/lub radio-naprawczego pochodnych kwasu nikotynowego.
 14. Podstawy informatycznego systemu gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących narażenia na pole elektromagnetyczne w środowisku pracy w resorcie obrony narodowej.
 15. Badanie wpływu pola elektromagnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na procesy mutagenezy i występowanie efektów genotoksycznych w ludzkich komórkach hodowanych in vitro oraz wybranych typach ludzkich tkanek ex vivo.
 16. Opracowanie metod profilaktyki i leczenia w zatruciach bojowymi środkami trującymi (BST) - ocena skuteczności wybranych leków podanych drogą inhalacyjną w leczeniu zatruć środkami paralitycznodrgawkowymi.
 17. Opracowanie farmakologicznych metod zwalczania bólu ostrego i przewlekłego oraz badanie mechanizmów działania leków przeciwbólowych - wpływ pola elektromagnetycznego na efekt analgetyczny opioidowych leków przeciwbólowych.
 18. Wpływ odwracalnych inhibitorów acetylocholinoesterazy na odpowiedź immunologiczną - mikroglej i makrofagi.

C. Inne projekty badawcze


Instytut wykonuje zadania referencyjne, ekspertyzowe i usługowe w zakresie

 1. Identyfikacji szczególnie niebezpiecznych patogenów, które mogą stanowić broń biologiczną (prowadzonej w laboratorium 3. klasy bezpieczeństwa biologicznego BSL-3 w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE w Puławach.
 2. Nadzoru merytorycznego i kontroli stanu ochrony radiologicznej w zakładach stosujących materiały i źródła promieniowania jonizującego podległych Ministrowi Obrony Narodowej i ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych i administracji.
 3. Opiniowania pod względem sanitarno-higienicznym, fizjologicznym, ergonomicznym, toksykologicznym, przeciwepidemicznym i ochrony radiologicznej obiektów i stanowisk pracy i służby, umundurowania, przedmiotów wyposażenia i ochrony osobistej oraz ruchomej i stałej techniki wojskowej.
 4. Opracowywania, proponowania do wdrożenia i nadzoru merytorycznego nad metodami badań laboratoryjnych wykonywanych w wojskowych ośrodkach medycyny prewencyjnej.
 5. Doskonalenia specjalistycznego i szkolenia personelu wojskowej służby zdrowia i służby weterynaryjnej w dziedzinie higieny, epidemiologii, mikrobiologii, toksykologii i ochrony radiologicznej.
 6. Organizowania i prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej w Siłach Zbrojnych RP.
 7. Szkolenia żołnierzy rezerwy pionu sanitarno-przeciwepidemicznego służby zdrowia oraz służby weterynaryjnej.
 8. Organizacji zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych i szkoleniowych (w tym realizowanych na zlecenie lub we współpracy z NATO).
 9. Sprawowania nadzoru merytorycznego nad Ekipami Pomiarów Promieniowania Mikrofalowego wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej.