Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Ochrony Mikrofalowej

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych


Tematyka badań

 1. Wykonywanie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego w środowisku pracy
 2. Wykonywanie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego w środowisku ogólnym
 3. Wykonywanie w resorcie Obrony Narodowej pomiarów kwalifikacyjnych instalacji i urządzeń będących źródłami promieniowania elektromagnetycznego

Realizowane zadania:

 • Realizacja na rzecz resortu Obrony Narodowej zadań określonych w decyzji nr 98/MON z 2006 r. oraz w decyzji 50/MON z 2008 r.
 • Oceny i ekspertyzy w zakresie oceny narażenia personelu na działania pól elektromagnetycznych
 • Prace naukowo-badawcze w zakresie oddziaływań biologicznych i ryzyka zdrowotnego pól elektromagnetycznych
 • Prace w zakresie normalizacji ochrony personelu przed działaniem pola elektromagnetycznego, środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej opiniowanie w zakresie sanitarno-higienicznym obiektów i urządzeń będących źródłami pól elektromagnetycznych
 • Szkolenia w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i metrologii pola elektromagnetycznego
 • Gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących narażenia na pole elektromagnetyczne w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Opracowywanie i wydawanie wytycznych dotyczących metodyk badań, wzorów sprawozdań oraz ocen narażenia na pole elektromagnetyczne, dla urządzeń stosowanych w resorcie Obrony Narodowej

System jakości / Akredytacja

 • Wdrożony międzynarodowy system jakości ISO 17025
 • Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, certyfikat akredytacji AB 366

Kierownik:
ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
 
Pracownicy:
mjr. mgr inż. Robert PUTA
mjr. dr n. tech. Jaromir SOBIECH
st. chor. Grzegorz Nowakowski
Dariusz Zdziebłowski
Kontakt:
 
+48 261 817-148
FAX
+48 261 817-148
Tel / FAX
+48 261 816-652
jkieliszek@wihe.waw.pl