Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Projekty

Projekt Badawczy

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki


Projekt badawczy NCN 2012/05/B/NZ7/03219 "Badanie wytypowanych parametrów immunologicznych, biochemicznych i hematologicznych oraz struktury i funkcji wybranych narządów u potomstwa i matek myszy karmionych w czasie ciąży i laktacji wyciągami z korzeni rośliny Rhodiola kirilowii."

Kierownik grantu: prof. dr hab. Ewa Skopińska

Jednym z nierozwiązanych do tej pory problemów jest leczenie infekcji u kobiet w ciąży. Wiele antybiotyków posiada szereg działań ubocznych i może niekorzystnie wpłynąć na rozwijający się płód . Alternatywą dla antybiotyków w ciąży lub sposobem na zmniejszenie ich niekorzystnego działania mogą stać się pobudzające odporność leki pochodzenia roślinnego . Aby zastosować substancje pochodzenia naturalnego u ciężarnych i karmiących kobiet należy wykluczyć ich potencjalne działanie niepożądane na tworzenie się nowych naczyń krwionośnych (angiogenezę). U płodów angiogeneza pełni ważną rolę w prawidłowym rozwoju narządów. Poszukiwaliśmy więc takich produktów pochodzenia roślinnego , które nie hamowały angiogenezy jednocześnie będąc dobrymi stymulatorami odporności. Poprzednie nasze badania wykazały, że wyciąg wodny korzeni i kłączy gatunku Rhodiola kirilowii (RKW) posiada takie cechy. Obecne badania zostały przeprowadzone na modelu ciężarnej myszy i dotyczyły wpływu dwóch wyciągów Rhodiola kirilowii : wodnego (RKW) i wodno-alkoholowego(RKW-A) oraz epigallokatechiny ( EGC, polifenolu o znanej aktywności anty-angiogennej) na czynność układu odpornościowego oraz na strukturę i funkcję wybranych narządów u dorosłego potomstwa. Myszom- matkom podawano codziennie w okresie ciąży i laktacji jeden z trzech badanych produktów ( grupy RKW, RKW-A i EGC )lub wodę destylowaną (grupa kontrolna). Badania przeprowadzono u matek i sześcio-tygodniowego potomstwa. Ich wyniki wskazały na szereg nieprawidłowości u potomstwa matek RKW-A. Dotyczyły one funkcji układu odpornościowego (między innymi obniżenia odpowiedzi limfocytów na mitogeny i upośledzenia zdolności do wytwarzania przeciwciał) oraz struktury i funkcji nerek. Zaburzenia struktury i funkcji nerek wystąpiły również u potomstwa matek EGC. Ponadto w śledzionach tej grupy stwierdzono zmiany morfologiczne i obniżenie liczebności ważnych dla odpowiedzi immunologicznej subpopulacji limfocytów CD4+ , CD19+ i NK. Wyciąg wodny (RKW) podawany matkom nie wywołał niepożądanych skutków u potomstwa, poza niewielkimi odchyleniami od normy liczebności i odpowiedzi na mitogeny niektórych subpopulacji limfocytów śledzionowych, w niektórych testach obserwowano stymulację odpowiedzi immunologicznej. W grupach RKW i RKWA obserwowano pozytywny wpływ na grasicę oraz w śledzionach podwyższoną liczbę limfocytów CD8+ (limfocyty pełniące ważne funkcje między innymi w obronie przeciw-wirusowej), a także ich zwiększoną mobilność. U matek otrzymujących badane substancje obserwowano spadek liczby limfocytów w śledzionach (subpopulacje CD4+ i CD 19+). Surowice matek grupy RKW-A hamowały namnażanie się komórek śródbłonka naczyń krwionośnych. Analiza chemiczna wyciągów, narządów i surowic matek nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który z piętnastu obecnych w wyciągach związków polifenolowych odpowiada za nieprawidłowości obserwowane u potomstwa matek RKW-A. Można przypuszczać, że grupa katechin i salidrozyd mają w tym największy udział. Podsumowując: 50 % wyciąg alkoholowy Rhodiola kirilowii nie nadaje się do podawania matkom w okresie ciąży i laktacji. Wyciąg wodny może stanowić materiał do dalszych badań.


Spis publikacji

  1. Zdanowski R, Lewicki S, Sikorska K, Żmigrodzka M, Buchwald W, Wilczak J, Skopińska-Różewska E. The influence of aqueous and hydro-alcoholic extracts of roots and rhizomes of Rhodiola kirilowii on the course of pregnancy in mice. Centr Eur J Immunol 2014; 39 (4): 471-475, DOI: 10.5114/ceji.2014.47731
  2. Lewicki S, Stankiewicz W, Skopińska-Różewska E, Wilczak J, Lesniak M, Suska M, Siwicki AK, Skopiński P, Zdanowski R. Spleen content of selected polyphenols, splenocytes morphology and function in mice fed Rhodiola kirilowii extracts during pregnancy and lactation. Pol J Vet Sci. 2015; 18(4):847–55, DOI 10.1515/pjvs-2015-0110,
  3. Radomska-Leśniewska DM, Skopiński P, Bałan BJ, Białoszewska A, Jóźwiak J, Rokicki D, Skopińska-Różewska E, Borecka A, Hevelke A. Angiomodulatory properties of Rhodiola spp.and other natural antioxidants. Centr Eur J Immunol 2015 40: 249-262, DOI: 10.5114/ceji.2015.52839.
  4. Bień K, Lewicki S, Zdanowski R, Skopinska-Różewska E, Krzyżowska M. Feeding pregnant and lactating mice Rhodiola kirilowii extracts helps to preservethymus function of their adult progeny. Pol J Vet Sci. 2016; 19(3): 581–587. DOI 10.1515/pjvs-2016-0073.
  5. Lewicki S, Bałan B, Skopińska-Różewska E, Zdanowski R, Stelmasiak M, Szymański Ł, Stankiewicz W. Modulatory effects of feeding pregnant and lactating mice Rhodiola kirilowii extracts on the immune system of offspring. Exp Ther Med, 2016;12(5): 3450-3458
  6. Lewicki S, Skopińska-Różewska E, Bałan B, Kalicki B, Patera J, Wilczak J, Wasiutyński A, Zdanowski R. Morpho-functional renal alterations in progeny of mice fed Rhodiola kirilowii extracts or epigallocatechin during pregnancy and lactation. J Med Food 2017 20 (1): 86–92, DOI: 10.1089/jmf.2016.0126
  7. Bałan BJ, Skopińska-Różewska E, Skopiński P, Zdanowski R, Leśniak M, Kiepura A, Lewicki S. Morphometric abnormalities in the spleen of the progeny of mice fed epigallocatechin during gestation and nursing. Pol J Vet Sci.
  8. Zdanowski R, Skopińska- Różewska E, Wilczak J, Borecka A, Lewicka A, Lewicki S. Different effects of feeding pregnant and lactating mice Rhodiola kirilowii aqueous and hydro-alcoholic extracts on their serum angiogenic activity and selected polyphenols content. Cent Eur J Immuno
  9. Lewicki S, Orłowski P, Krzyżowska M, Kiepura A, Skopińska-Różewska E, Zdanowski R. The effect of feeding mice during gestation and nursing with Rhodiola kirilowii extracts or epigallocatechin on CD4 and CD8 cells number and distribution in the spleen of their progeny. Cent Eur J Immunol,

Powrót