Atesty Elektromagnetyczne

sporządza się dla każdego egzemplarza urządzenia wyprodukowanego i skierowanego do eksploatacji w resorcie obrony narodowej i dołącza do dokumentacji technicznej urządzenia.

Atestu Elektromagnetycznego nie sporządza się dla urządzeń które posiadają tor nadawczy pomiędzy nadajnikiem a anteną o długości do 1 m. oraz dla urządzeń medycznych, elektroenergetycznych i kablowych sieci informatycznych.

Dla urządzeń nowo wprowadzanych do eksploatacji w resorcie obrony narodowej Atesty elektromagnetyczne dostarcza producent lub dostawca urządzenia.

Zakłady naprawcze i warsztaty remontujące urządzenia są zobowiązane po przeprowadzeniu remontu głównego, średniego, awaryjnego toru nadawczego - do zlecenia lub przeprowadzenia pomiarów wielkości pola elektromagnetycznego w celu ograniczenia niezamierzonego promieniowania elektromagnetycznego do wartości określonych w przepisach. Pomiary takie muszą być potwierdzone Atestem Elektromagnetycznym

Pomiary do Atestu elektromagnetycznego wykonują Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej lub Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii oraz podmioty wykonujące pomiary do atestów posiadające potwierdzone kompetencje w zakresie wykonywania takich pomiarów.

WIHE potwierdza kompetencje dostawców, producentów, serwisów i warsztatów wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego do Atestu elektromagnetycznego zgodnie z Decyzją nr 171/MON z dnia 27 października 2017 r. (§7.2, §14, pkt 7), po ocenie następujących dokumentów:

  1. Instrukcja wykonywania pomiarów do atestu elektromagnetycznego, uwzględniająca specyfikę badanego źródła i zasady jego użytkowania.
  2. Wykaz personelu upoważnionego do wykonywania pomiarów do atestu elektromagnetycznego.
  3. Zaświadczenia o przeszkoleniu personelu wykonującego pomiary do atestu elektromagnetycznego wydanego przez WIHE.
  4. Wykaz wyposażenia pomiarowego pozwalającego na wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego w zakresie właściwym dla badanych urządzeń.
  5. Procedura nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym uwzględniająca okresy wzorcowań i sprawdzeń.
  6. Aktualne świadectwo wzorcowania, wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA, uwzględniające poprawki dla pól impulsowych (jeśli są wymagane).
  7. Rejestr wydanych atestów.

Powyższe dokumenty należy przesłać do oceny do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Po pozytywnej ocenie dokumentacji wydane zostanie stosowne poświadczenie kompetencji do wydawania Atestów elektromagnetycznych.