Aktualności


Decyzją nr 6/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadzone zostały do stosowania poniższe Normy Obronne dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa (Dz.U. MON 2022, poz. 7):

  • NO-06-A215-1:2022, Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Część 1: Wymagania ogólne
  • NO-06-A215-2:2022, Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Część 2: Metody badań
  • NO-06-A215-4:2022, Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Część 4: Metody badań prądów indukowanych i kontaktowych.

Jednocześnie wycofane zostały ze stosowania poniższe Normy Obronne:

  • NO-06-A215-1:2007, Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Część 1: Wymagania ogólne
  • NO-06-A215-2:2007, Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Część 2: Metody badań

12.03.2022 r.


Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych WIHE oraz Zakład Bioelektromagnetyzmu CIOP-PIB wydał publikację: „Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w narażeniu na pole elektromagnetyczne do stosowania w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej”.

Celem poradnika jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z zagrożeniami elektromagnetycznymi występującymi podczas eksploatacji urządzeń techniki wojskowej w jednostkach organizacyjnych MON oraz omówienie metod ograniczania tych zagrożeń. W poradniku uwzględniono najnowsze nowelizacje przepisów krajowych oraz resortowych MON dotyczących narażenia na pole elektromagnetyczne. Poradnik przeznaczony jest dla inspektorów ochrony przez polem elektromagnetycznym, pracowników i specjalistów BHP, użytkowników urządzeń, w których obszarze aktywności zawodowej występują zagrożenia elektromagnetyczne związane z eksploatacją urządzeń techniki wojskowej oraz dla komórek organizacyjnych MON biorących udział w organizacji i prowadzeniu działań z zakresu ochrony przed polem-EM.

Przewodnik jest do nabycia w Dziale Wydawnictw CIOP-PIB. Cena 10 zł + 5% VAT. Zamówienia należy składać na adres mailowy: kancelaria@ciop.pl

08.02.2018 r.