Ocena zgodności z limitami GPO

(Granicznych Poziomów Oddziaływania)

Limity GPO – wartości Granicznych Poziomów Oddziaływania rozumianych jako miary oddziaływania bezpośredniego, obejmującego skutki biofizyczne w organizmie człowieka, w szczególności skutki termiczne lub pobudzenie elektryczne tkanek, wywołane bezpośrednim oddziaływaniem pola-EM

Oddziaływanie pola-EM na organizm człowieka nie może powodować bezpośrednich skutków oddziaływania, przy których przekroczone są limity GPO. Jeżeli górne limity GPO zostaną przekroczone, niezwłocznie podejmuje się stosowanie środków ochronnych w celu zmniejszenia narażenia do poziomu, przy którym limity GPO nie są przekroczone. Użytkownik rozpoznaje i rejestruje przyczyny przekroczenia limitów GPO oraz odpowiednio dostosowuje środki ochronne tak, aby zapobiec ponownemu przekroczeniu tych wartości.

Limity GPO nie są parametrami środowiska pracy i nie podlegają pomiarom wykonywanym w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 166).

Symulacje komputerowe

W badaniach dotyczących miar bezpośredniego oddziaływania pola-EM na człowieka, powiązanych z odpowiednimi dla charakterystyki narażenia na pole-EM limitami GPO, stosuje się metody symulacji komputerowych.

Badania dotyczące limitów GPO prowadzą kompetentne laboratoria instytutów naukowo-badawczych lub uniwersytetów technicznych, o udokumentowanej umiejętności wykonania oceny bezpośredniego oddziaływania pola-EM w środowisku pracy i związanych z nim zagrożeń elektromagnetycznych.

Zasady zlecenia badań
  1. Podstawą do przeprowadzenia przez WIHE oceny zgodności z limitami GPO, metodą symulacji komputerowych, jest przesłanie do ZAZE-WIHE wypełnionej „Karty danych do zlecenia symulacji komputerowej”.
  2. Przekazana do ZAZE-WIHE karta jest podstawą do przeprowadzenia oceny zakresu realizowanych badań (symulacji) oraz ich wyceny.
  3. Po akceptacji oferty, kartę należy przesłać ponownie do WIHE wraz ze zleceniem, jako załącznik do zlecenia.

Szablon do pobrania: „Karta danych do zlecenia symulacji komputerowej” – wersja WORD do wypełnienia ( pobierz dokument )

Badania prądów kończynowych

Jeżeli prace przy źródle pola-EM wymagają dotykania obiektów, które są pierwotnym albo wtórnym źródłem pola-EM strefy zagrożenia lub niebezpiecznej, to pomiary natężeń pola-E i pola-M nie mogą być jedynym kryterium oceny bezpośrednich skutków oddziaływania pola-EM. Wymagana jest dodatkowa ocena na podstawie wyników badań uwzględniających warunki ekspozycji i zasady oceny limitów GPO:

  1. w przypadku stwierdzenia, że miejscowe natężenie pola-E lub miejscowe natężenie pola-M przekracza odpowiednią wartość limitu IPNob, należy wykazać, że przez zastosowanie środków ochronnych zapewniono, że poziom bezpośredniego oddziaływania pola-EM nie przekracza limitów dotyczących prądu kończynowego ze względu na limity GPO dotyczące kończyn),
  2. w innych szczególnych przypadkach prowadzi się wprost ocenę miar bezpośredniego oddziaływania pola-EM, w stosunku do których określono limity GPO, odpowiednie do charakterystyki pola-EM rozpoznanego w przestrzeni pracy.

Limity Granicznych Poziomów Oddziaływania dla prądu kończynowego kontaktowego i indukowanego określone są dla częstotliwości do 110 MHz.