Normy Obronne


Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa coroczną decyzją w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa Minister Obrony Narodowej zatwierdza i wprowadza do obowiązkowego stosowania w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Normy Obronne ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do decyzji.

W obszarze związanym z ochroną przez polem elektromagnetycznym obowiązują następujące Normy Obronne:

  • NO-06-A215-1:2022, Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Część 1: Wymagania ogólne
  • NO-06-A215-2:2022, Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Część 2: Metody badań
  • NO-06-A215-3:2013, Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Część 3: Profilaktyka i ochrona zdrowia personelu zatrudnionego w zasięgu promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz
  • NO-06-A215-4:2022, Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Część 4: Metody badań prądów indukowanych i kontaktowych.
  • NO-06-A039:2009, Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Zasady tworzenia i stosowania znaków bezpieczeństwa

Dziennik Urzędowy Dziennik Urzędowy


Decyzją Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, w okresie przejściowym do czasu opublikowania zaktualizowanych wydań Norm Obronnych, obowiązującą metodyką badań pola elektromagnetycznego jest „Metodyka pomiarów parametrów pola elektromagnetycznego charakteryzujących narażenie w przestrzeni pracy. Urządzenia techniki wojskowej”, wydanie 3 z 08.12.2016r., opracowana przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.

Normy obronne są udostępniane przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, które realizuje zadania w zakresie gromadzenia oraz udostępniania krajowych i zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa. Dokumenty normalizacyjne udostępnia się na wniosek zainteresowanego.

Strona Internetowa Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Wzór wniosku o udostępnianie jawnych resortowych dokumentów normalizacyjnych / jawnych zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa. (Word)