Publikacje


Poradnik dydaktyczny do prowadzenia szkoleń dodatkowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z narażeniem na pole-EM w jednostkach organizacyjnych MON

Publikacja dla Inspektorów EM i pracowników służby BHP realizujących szkolenia z zakresu EM-3

- J. Sobiech, J. Kieliszek, B. Taradejna-Nawrath, R. Bodarski, R. Puta, P. Zdradziński


Poradnik dydaktyczny

ISBN: 978-83-7373-410-4
Rok wydania: 2023


Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne są organizowane na podstawie Decyzji Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.

Niniejszy poradnik został opracowany z myślą o inspektorach EM i pracownikach służby bezpieczeństwa i higieny pracy w celu pomocy w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń poziomu EM-3 przy narażeniu (poniżej IPNob).

W poradniku znajdują się m. in.:

  • słownik podstawowych terminów dotyczących szkoleń BHP w polu-EM,
  • omówienie organizacji i zasad prowadzenia szkoleń poziomu EM-3,
  • formy szkolenia poziomu EM-3,
  • wybrane metody nauczania ze wskazówkami metodycznymi i omówieniem najczęściej popełnianych błędów w trakcie szkoleń,
  • sposoby oceny efektywności szkolenia,
  • program szkoleń poziomu EM-3 (poniżej IPNob),
  • propozycja arkusza oceny jakości szkolenia,
  • prezentacja z komentarzami do jej omówienia.

Ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne ograniczające zagrożenia elektromagnetyczne

- J. Kieliszek, J. Sobiech, J. Karpowicz, P. Zdradziński, R. Puta


Ocena zagrożeń elektromagnetycznych

ISBN: 978-83-7373-420-3
Rok wydania: 2023


W publikacji omówiono charakterystykę elektromagnetycznego oddziaływania typowych urządzeń techniki wojskowej na środowisko pracy w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej. Scharakteryzowano również miary zagrożeń elektromagnetycznych, wykorzystywane do kontroli poziomu narażenia w środowisku pracy, sposoby ograniczania narażenie na pole elektromagnetyczne, mechanizmy oddziaływania pola-EM na ludzi i przedmioty w przestrzeni pracy oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące ochrony ogółu pracowników.

Szczegółowo omówiono wprowadzone przez Ministerstwo Obrony Narodowej przepisy BHP w odniesieniu do ochrony żołnierzy i pracowników RON przed skutkami narażenia na pole-EM, określające zasady rozpoznania i oceny narażenia, rozpoznania rodzajów i oceny zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy, obowiązków kierowników komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej (wynikających z konieczności ochrony żołnierzy i pracowników RON przed nadmiernym narażeniem na pole-EM) oraz środków ochronnych, stosowanych ze względu na takie zagrożenia.

Zaprezentowano liczne przykłady formularzy stosowanych w ramach dokumentowania działań związanych z oceną i ograniczaniem zagrożeń elektromagnetycznych, zalecanych jednostkom organizacyjnym resortu obrony narodowej, użytkującym urządzenia techniki wojskowej.

Poradnik adresowany jest do pracowników służby BHP w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Charakterystyka zagrożeń elektromagnetycznych przy urządzeniach techniki wojskowej

Katalog praktycznych przykładów

- J. Kieliszek, J. Sobiech, R. Puta


Charakterystyka zagrożeń elektromagnetycznych

ISBN: 978-83-7373-369-5
Rok wydania: 2022


Katalog typowych charakterystyk zagrożeń elektromagnetycznych adresowany jest do inspektorów ochrony przed polem elektromagnetycznym resortu obrony narodowej i uzupełnia o praktyczne przykłady informacje omówione w Poradniku dla inspektorów ochrony przed polem elektromagnetycznym resortu obrony narodowej pt. Zagrożenia elektromagnetyczne przy urządzeniach techniki wojskowej - Rozpoznanie, ocena i ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych przy urządzeniach techniki wojskowej, stanowiącym pierwszy tom niniejszej serii wydawniczej.

Katalog charakteryzuje zagrożenia elektromagnetyczne występujące przy użytkowaniu typowych urządzeń techniki wojskowej, pogrupowanych ze względu na ich przeznaczenie. W katalogu wyróżniono: statki powietrzne, okręty, urządzenia radiolokacyjne, zestawy przeciwlotnicze, pojazdy ze środkami łączności, doręczne i przenośne środki łączności, urządzenia ubezpieczenia lotów, stacjonarne urządzenia łączności oraz aparaturę kontrolno-pomiarową.

Katalog będzie pomocny inspektorom ochrony przed polem elektromagnetycznym na etapie rozpoznania zagrożeń elektromagnetycznych powodowanych przez urządzenia techniki wojskowej, dowódcom i inspektorom bhp w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej w zakresie planowania i organizowania bezpiecznych warunków użytkowania urządzeń.

Rozpoznanie, ocena i ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych przy urządzeniach techniki wojskowej

Poradnik dla inspektorów ochrony przed polem elektromagnetycznym resortu obrony narodowej.

- J. Kieliszek, J. Sobiech, R. Puta, J. Karpowicz


Poradnik dydaktyczny

ISBN: 978-83-7373-369-5
Rok wydania: 2022


W poradniku omówiono wprowadzone przez Ministerstwo Obrony Narodowej przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do ochrony żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej przed niepożądanymi skutkami narażenia na pole elektromagnetyczne, określające zasady rozpoznania i oceny narażenia, rozpoznania rodzajów i oceny zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy, obowiązków kierowników komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, wynikających z konieczności ochrony żołnierzy i pracowników RON przed nadmiernym narażeniem na pole-EM, oraz środków ochronnych stosowanych ze względu na takie zagrożenia. Zagadnienia te omówiono, biorąc pod uwagę specyfikę środowiska pracy i zagrożeń elektromagnetycznych, które są typowe w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Poradnik opracowano w celu upowszechnienia powyższych informacji wśród Inspektorów ochrony przed polem-EM.

Odrębne publikacje z niniejszej serii prezentują w sposób bardziej szczegółowy zagrożenia elektromagnetyczne przy typowych urządzeniach techniki wojskowej oraz ocenę i ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych w ramach działalności pracowników służby BHP.

Poradnik jest do nabycia w ZAZE WIHE. Cena 26 zł + koszty przesyłki.

Zamówienia należy składać na adres mailowy: zaze@wihe.pl

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w narażeniu na pole elektromagnetyczne do stosowania w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

- J. Kieliszek, J. Sobiech, R. Puta, J. Karpowicz, K. Gryz


Celem poradnika jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z zagrożeniami elektromagnetycznymi występującymi podczas eksploatacji urządzeń techniki wojskowej w jednostkach organizacyjnych MON oraz omówienie metod ograniczania tych zagrożeń. W poradniku uwzględniono najnowsze nowelizacje przepisów krajowych oraz resortowych MON dotyczących narażenia na pole elektromagnetyczne. Poradnik przeznaczony jest dla inspektorów ochrony przez polem elektromagnetycznym, pracowników i specjalistów BHP, użytkowników urządzeń, w których obszarze aktywności zawodowej występują zagrożenia elektromagnetyczne związane z eksploatacją urządzeń techniki wojskowej oraz dla komórek organizacyjnych MON biorących udział w organizacji i prowadzeniu działań z zakresu ochrony przed polem-EM.

ISBN: 978-83-7373-242-1
Rok wydania: 2017

Przewodnik jest do nabycia w Dziale Wydawnictw CIOP-PIB. Cena 10 zł + 5% VAT. Zamówienia należy składać na adres mailowy: kancelaria@ciop.pl

Przegląd miar skutków narażenia na zmienne w czasie pole elektromagnetyczne i właściwości metrologicznych mierników, istotnych podczas oceny narażenia w środowisku pracy

- Paweł Bieńkowski, Jolanta Karpowicz, Jarosław Kieliszek


W artykule omówiono: charakterystyki bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm człowieka, miary skutków narażenia na zmienne w czasie pole elektromagnetyczne (o częstotliwości z pasma od 5 Hz do 300 GHz), parametry charakteryzujące pole elektromagnetyczne w środowisku (stosowane zgodnie z wymaganiami prawa pracy podczas oceny narażenia pracowników), zasady pomiaru pola elektrycznego i magnetycznego oraz właściwości metrologiczne mierników (istotne z punktu widzenia jakości pomiarów wykorzystywanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). Ponadto scharakteryzowano czynniki determinujące niepewność pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, ze szczególnym uzasadnieniem wymagań określających parametry metrologiczne aparatury wykorzystywanej do pomiarów podjętych ze względu na ocenę zgodności warunków narażenia z ustalonymi limitami dotyczącymi natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w miejscu pracy.

PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY - NUMER 4 (90) 2016 ISBN 1231-868X

Ekspozycja zawodowa na impulsowe pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia techniki wojskowej

- Jarosław Kieliszek, Jaromir Sobiech, Wanda Stankiewicz


W artykule przedstawiono analizę wielkości natężenia pola elektrycznego występującego wokół urządzeń wytwarzających silne pola modulowane impulsowo. Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano analizy ekspozycji personelu obsługującego te urządzenia na stałych i zmiennych stanowiskach pracowników. Przeprowadzona ocena wskazuje stanowiska i obszary wokół urządzeń techniki wojskowej, które powinny podlegać szczególnej ochronie ze względu na zwiększone narażenie personelu.

Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka. 9/2013
ISBN 0137-7043