Publikacje


Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w narażeniu na pole elektromagnetyczne do stosowania w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

- J. Kieliszek, J. Sobiech, R. Puta, J. Karpowicz, K. Gryz


Celem poradnika jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z zagrożeniami elektromagnetycznymi występującymi podczas eksploatacji urządzeń techniki wojskowej w jednostkach organizacyjnych MON oraz omówienie metod ograniczania tych zagrożeń. W poradniku uwzględniono najnowsze nowelizacje przepisów krajowych oraz resortowych MON dotyczących narażenia na pole elektromagnetyczne. Poradnik przeznaczony jest dla inspektorów ochrony przez polem elektromagnetycznym, pracowników i specjalistów BHP, użytkowników urządzeń, w których obszarze aktywności zawodowej występują zagrożenia elektromagnetyczne związane z eksploatacją urządzeń techniki wojskowej oraz dla komórek organizacyjnych MON biorących udział w organizacji i prowadzeniu działań z zakresu ochrony przed polem-EM.

ISBN: 978-83-7373-242-1
Rok wydania: 2017

Przewodnik jest do nabycia w Dziale Wydawnictw CIOP-PIB. Cena 10 zł + 5% VAT. Zamówienia należy składać na adres mailowy: kancelaria@ciop.pl

Przegląd miar skutków narażenia na zmienne w czasie pole elektromagnetyczne i właściwości metrologicznych mierników, istotnych podczas oceny narażenia w środowisku pracy

- Paweł Bieńkowski, Jolanta Karpowicz, Jarosław Kieliszek


W artykule omówiono: charakterystyki bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm człowieka, miary skutków narażenia na zmienne w czasie pole elektromagnetyczne (o częstotliwości z pasma od 5 Hz do 300 GHz), parametry charakteryzujące pole elektromagnetyczne w środowisku (stosowane zgodnie z wymaganiami prawa pracy podczas oceny narażenia pracowników), zasady pomiaru pola elektrycznego i magnetycznego oraz właściwości metrologiczne mierników (istotne z punktu widzenia jakości pomiarów wykorzystywanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). Ponadto scharakteryzowano czynniki determinujące niepewność pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, ze szczególnym uzasadnieniem wymagań określających parametry metrologiczne aparatury wykorzystywanej do pomiarów podjętych ze względu na ocenę zgodności warunków narażenia z ustalonymi limitami dotyczącymi natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w miejscu pracy.

PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY - NUMER 4 (90) 2016 ISBN 1231-868X

Ekspozycja zawodowa na impulsowe pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia techniki wojskowej

- Jarosław Kieliszek, Jaromir Sobiech, Wanda Stankiewicz


W artykule przedstawiono analizę wielkości natężenia pola elektrycznego występującego wokół urządzeń wytwarzających silne pola modulowane impulsowo. Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano analizy ekspozycji personelu obsługującego te urządzenia na stałych i zmiennych stanowiskach pracowników. Przeprowadzona ocena wskazuje stanowiska i obszary wokół urządzeń techniki wojskowej, które powinny podlegać szczególnej ochronie ze względu na zwiększone narażenie personelu.

Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka. 9/2013
ISBN 0137-7043