Badania Kwalifikacyjne


Urządzenia wytwarzające pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz do 300 GHz, użytkowane komórkach lub jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, mogą być wprowadzane do użytkowania po przeprowadzeniu przez WIHE, na wniosek producenta lub dostawcy urządzenia, badań kwalifikacyjnych przewidzianych dla określonego typu urządzenia i wydaniu przez WIHE postanowienia dopuszczającego dany typ urządzenia do użytkowania.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia takich badań przez WIHE, dopuszcza się ich przeprowadzenie przez laboratoria instytutów badawczych lub uniwersytetów technicznych posiadających potwierdzone zdolności do wykonywania takich badań. W takim przypadku WIHE, na wniosek producenta lub dostawcy urządzenia określa zakres badań. Na podstawie sprawozdania z tak przeprowadzonych badań WIHE wydaje postanowienie dopuszczające dany typ urządzenia do użytkowania.


Wykaz postanowień wydanych przez WIHE na podstawie: